Seeing Soho

California 2017 Photo Diary: Part Two

California 2017 Photo Diary: Part One